Woningcorporaties

Ga terug

Waarderings handboek

Op 9 december is een geactualiseerde versie van het waarderingshandboek uitgekomen voor de waardering op marktwaarde conform de nieuwe Woningwet. Hieronder een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

De wijzigingen van het recente waarderingshandboek op een rij:
Op 17 juni 2015 is de eerste versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde gepubliceerd. De geactualiseerde versie die nu is verschenen, is op verschillende punten aangepast. De belangrijkste aanpassingen betreffen de volgende punten.
Herijking normen: Er waren ten behoeve van de geactualiseerde versie meer waarderingsgegevens beschikbaar van woningcorporaties met peildatum 31 december 2014. Deze gegevens zijn benut om de hoogte van de verschillende normen opnieuw te bepalen. Hiermee is een grotere nauwkeurigheid bereikt.

Verlegging peildatum: In de geactualiseerde versie is de peildatum verlegd van 31 december 2014 naar 31 december 2015, de waardepeildatum van het geactualiseerde handboek. De bedragen voor de verschillende normen zijn geïndexeerd. De markthuren zijn met een actueler bestand van gerealiseerde markthuren opnieuw geschat. De macro-economische parameters en de ontwikkeling van de koopprijzen zijn eveneens geactualiseerd op basis van recentere gegevens van het CBS en het CPB.

Berekening eindwaarde: De berekening van eindwaarde aan het einde van het 15e exploitatiejaar is aangepast. De aanpassingen hebben onder meer betrekking op de inrekening van de veroudering, welke nu gekoppeld is aan de onderhoudskosten en niet meer aan de WOZ-waarde. Verder is het in het doorexploiteerscenario mogelijk om ook rekening te houden met een uitpondscenario vanaf het 16e jaar. Daarnaast wordt nu ook rekening gehouden met de huurpotentie vanaf het 16e jaar op basis van huurmutaties.

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten: De bepaling van de gemeentelijke OZB is aangepast. Er wordt nu gebruikt gemaakt van de gemeentelijke tarieven 2015 zoals gepubliceerd op de website van COELO. Voor de rioolheffing, de verontreinigingsheffing, de waterschapsbelasting en verzekeringen, is nog wel een gemiddeld percentage per verhuureenheid opgenomen.

Positie en rol taxateur: De positie en de rol van de externe taxateur in de full versie zijn nader uitgewerkt. De externe taxateur dient ingeschreven te zijn bij het Nationaal Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) of vergelijkbare gedrags- en beroepsregels te hanteren. Bij de waardering via de full versie dient jaarlijks minimaal een derde, steeds wisselend deel, van het betreffende vastgoed op basis van een volledige taxatie te worden gewaardeerd. Voor het andere deel van het vastgoed is een aannemelijkheidsverklaring vereist.

Verduidelijking tekst: Uit reacties op de eerste versie van het handboek bleek dat de tekst vragen opriep. Om daaraan tegemoet te komen is op verschillende plaatsen in het handboek de tekst verduidelijkt.

Lijst van definities: Aan het handboek is nu een bijlage met een lijst van definities toegevoegd voor de belangrijkste begrippen die bij de waardering op marktwaarde worden gebruikt.
Wat betekent dat voor u?
De waardering op marktwaarde moet u voor het eerst aanleveren in de Verantwoordingsinformatie (dVi) over 2015, die voor 1 juli 2016 moet zijn ingediend. Onze ervaring de afgelopen jaren is dat de kwaliteit van benodigde gegevens bij veel corporaties onvoldoende is. Om tijdig tot een goede waardering adviseren wij u om nu al te starten met het op orde brengen van de datakwaliteit.

Wat kan AvW2 voor u betekenen bij de invoering van marktwaarde in verhuurde staat:

1. Eenmalige berekening van marktwaarde in verhuurde staat
Omdat u o.a. nog wilt wachten met het maken van de definitieve software keuze of omdat u momenteel niet beschikt over de benodigde capaciteit en kennis.

2. Jaarlijks berekening van de marktwaarde in verhuurde staat tegen vaste maandelijkse kosten.
Deze optie is vooral interessant voor corporaties met een beperkte omvang omdat u bij deze optie beschikt over de meest actuele kennis en kunde m.b.t. de marktwaarde berekening.

3. Middels een data check kunnen we u data valideren benodigd voor de marktwaarde berekening. De data check bevat een heldere bevindingen rapportage en indien gewenst kan AvW2 ondersteunen bij het op orde brengen van de data.

Meer weten over de mogelijkheden?
Neem dan contact op met mij. Dat kan via e-mail christian.vos@avw2.nl of bel naar 06 – 43 004 892.

avw2Waarderings handboek
Lees verder

Herziening woningwet

Natuurlijk bent u geïnformeerd en beschikt u over een stappenplan. Maar nu de realisatie.

Wij kennen de ins en outs van het woningwet dossier en zijn in staat om u op een praktische wijze te helpen met de realisatie.

We hebben ervaring met de waardering op marktwaarde, met de herinrichting van ICT systemen en met de relevante beleidsvraagstukken.

We leveren resultaten zodat u tijdig gereed bent en kwalitatief voldoet aan de gestelde eisen.

avw2Herziening woningwet
Lees verder